In the dynamic realm of Malaysia’s digital landscape, advertising has transformed into a captivating narrative that converges creativity, technology, and culture. As a young individual navigating this vibrant space, understanding the nuances of digital advertising can unlock a world of opportunities. Here’s a glimpse into the vibrant tapestry of Malaysia’s digital advertising scene and how […]

Navigating Malaysia’s Digital Advertising Landscape: A Blueprint for Young InnovatorsRead More »

chinese girl with friends in yibin generated by starryai art Ai

Betul, tak dinafikan sekarang dalam satu cabang pengkomputeran yang baharu menghasilkan kerjaya yang baharu dipanggil “Ai prompt engineer” dimana sesuatu hasil karya boleh dilakukan dengan memasukkan skrip prompt didalam platform seperti Midjourney atau Starryai (sekadar contoh) Walaupun image yang dihasilkan tidak atau masih belum sempurna seperti jari atau beberapa bahagian yang lain, boleh belajar melalui […]

Ai prompting engineer, satu kerjaya baru?Read More »